Privatumo politika

„SPA NAMAI“ PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Spa namai“ valdomo tinklapio spanamai.lt (toliau – Interneto svetainė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine, Jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.
 2. Tinklapį kaip interneto svetainės teikėja administruoja UAB „Spa namai“, buveinės adresas Ugnės 25 – 2 Kaunas juridinio asmens kodas 302594266 (toliau – Teikėjas).
 3. Su Teikėju privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti el. paštu: info@spanamai.lt
 4. Naudotoju šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto svetainės paslaugomis.
 5. Klientu šioje Politikoje laikomas bet kuris Naudotojas, užpildęs registracijos/užklausimo/dovanų kupono formą.
 6. Naudotojas neturi naudotis Interneto svetainės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Naudotojas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Politika.
 7. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 8. Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Naudotojas Interneto svetaine naudojasi pažeisdamas šią Politiką,
  bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.
 9. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
  • asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  • asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  • asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
  • visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  • Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.
  • Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

 1. Nurodydamas savo asmens duomenis, Naudotojas sutinka, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 2. Pateikdamas savo asmens duomenis, Naudotojas kartu suteikia Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Naudotojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
 3. Naudotojas yra atsakingas, kad Teikėjui pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu.
  Jeigu pasikeičia Naudotojo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Teikėją. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU

 1. Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, Klientams teikia masažų, kūno ir veido procedūrų bei spa ritualų, kūno depiliacijos paslaugas,. Atitinkamai, Teikėjas tvarko Klientų duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį – suteikti galimybę Klientui užsiregistruoti vizitui pas specialistą ir/ar įsigyti dovanų kuponą, o toliau duomenis tvarko paslaugų teikimo tikslais.
 2. Atsižvelgiant į tai, Teikėjas tvarko tokius Klientų asmens duomenis:
  • Būtina informacija: vardas ir pavardė; telefono numeris; elektroninio pašto adresas;
  • Kita informacija, kurią savanoriškai gali pateikti Klientas: asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir duomenys apie sveikatos būklę.
  • Aukščiau nurodytus Klientų duomenis Teikėjas gali perduoti tretiesiems asmenims tik kai tokia teisė ir/ar pareiga jam yra nustatyta įstatymu.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

 1. Teikėjas sutikimą davusių Vartotojų atžvilgiu vykdo tiesioginę rinkodarą.
  Atitinkamai, teisiniu tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindu pagal BDAR 6 str. 1 d.
  a) punktą yra Vartotojų duotas sutikimas.
 2. Naudotojas, norėdamas gauti Teikėjo pranešimus ar kitus Naudotojui naudingus pasiūlymus, pildydamas anketą turi galimybę pažymėti savo sutikimą, kad tokie
  pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Naudotojui nedavus sutikimo, Teikėjas nenaudos Naudotojo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Naudotojui reklaminių ar informacinių pranešimų.
 3. Atsižvelgiant į tai, tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu Teikėjas tvarko tokias Klientų Duomenų grupes:
  • Vardas;
  • Pavardė;
  • pašto adresas;
  • Telefono numeris;
 4. Duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, Teikėjo nėra teikiami tretiesiems asmenims.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA IR TERMINAI

 1. Tvarkydamas ir saugodamas Naudotojo asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Teikėjas neperduos Naudotojų asmens duomenų į trečiąsias šalis.
 3. Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
 4. Interneto svetainėje Kliento pateikti asmens duomenys registracijos bei spa procedūrų, kūno ir veido masažų, depiliacijos paslaugų teikimo tikslais bus sunaikinti praėjus 15 metų nuo tada, kai Klientas nustojo lankytis įstaigoje.
 5. Naudotojo pateikti duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Naudotojo apsilankymo Duomenų valdytojo įstaigoje dienos.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Naudotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą raštu Teikėjui, susipažinti su Teikėjo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
 2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 3. Jei Naudotojas pageidauja pareikšti skundą dėl to, kaip Teikėjas elgiasi su jo asmens duomenimis, Naudotojas gali susisiekti su Teikėju 1.4. punkte nurodytais kontaktais ir šis ištirs tą klausimą.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Naudotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės Teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 3. Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.